Events

Current EventRaya-Bola-contest

Sila layari Facebook Indocafe Malaysia untuk maklumat lanjut. https://www.facebook.com/indocafemy/

Indocafe Peraduan RAYA BOLA 2018

Terma dan Syarat

 • Peraduan ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas, kecuali kakitangan Regal Marketing & Trading Sdn Bhd (Penganjur), promoter jualannya, kakitangan syarikat-syarikat sekutunya, pengedar-pengedarnya, dan agensi-agensi pengiklanan/promosinya; termasuk ahli-ahli keluarga terdekat mereka.
 • Tempoh penyertaan adalah dari 1hb Mei – 30hb Jun 2018. Penyertaan yang diterima selepas tempoh penyertaan tamat tidak akan dilayan dan akan disingkirkan. Pihak penganjur berhak mengubah atau menangguhkan tempoh peraduan atau membatalkan peraduan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan. Semua tarikh resit dengan pembelian produk Indocafe mesti dalam tempoh peraduan.
 • Pemenang akan dimaklumkan melalui pengumuman di laman Facebook Indocafe Malaysia pada 15hb Julai 2018. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya tidak diterima atau lewat diterima pemberitahuan itu kepada pemenang.
 • Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, diterima di luar tempoh penyertaan, atau tanpa bukti pembelian yang sah.
 • Penganjur berhak mengkaji semula dan mengubah proses pemilihan pemenang yang terkandung di dalam terma dan syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Keputusan juri adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
 • Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang lain yang sama nilainya tanpa memberi sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan, dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
 • Penganjur berhak untuk menarik balik hadiah sekiranya pemenang yang dipilih gagal mematuhi sebarang terma dan syarat peraduan dan/atau undang-undang yang terpakai atas apa-apa sebab sekalipun.
 • Penganjur akan menghantar Whatsapp atau SMS kepada peserta yang terpilih untuk butiran lanjut tetapi tidak bermakna meraka adalah pemenang, perserta yang dipilih berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik.
 • Penganjur akan menghubungi pemenang jikalau dipilih, melalui Whatsapp atau SMS berdasarkan maklumat yang diberikan. Jika tidak ada balasan daripada pemenang dalam masa 3 hari bekerja, hak pemenang akan terbatal tanpa sebarang notis.
 • Semua hadiah mesti dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengumuman dan sebarang tuntutan selepas tempoh tersebut tidak akan dilayan.
 • Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan lain-lain kos, yuran dan perbelanjaan yang berkaitan semasa mengambil hadiah dan liabiliti cukai yang timbul semasa menerima hadiah adalah tanggungjawab pemenang sepenuhnya.
 • Penerimaan hadiah oleh pemenang merupakan tanda persetujuan oleh pemenang yang membenarkan penganjur dan agensinya menggunakan nama, gambar dan/atau video pemenang untuk tujuan publisiti, pengiklanan, aktiviti promosi/pemasaran dan/atau perdagangan pada bila-bila masa tanpa sebarang bayaran pampasan dan notis.
 • Semua borang penyertaan adalah menjadi hak milik pihak penganjur.
 • Semua imej dan karya seni yang digunakan untuk pertandingan ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.
 • Dengan menyertai peraduan ini, peserta mengaku janji untuk tidak membuat sebarang tuntutan atau tindakan terhadap Penganjur, sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya.
 • Peserta dianggap telah memahami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat peraduan serta keputusan yang dibuat oleh penganjur.
Past Event (Peraduan Exclusive Aeon & Econsave)
Past Event (Christmas Contest)
Past Events (Peraduan Beli & Menang - Ramadhan)
Past Events (Christmas Contest Winner List)
Past Events (Christmas Contest)
Past Events (Halloween Contest)
Past Events (Halloween Contest)
Past Events (Winners for Indocafe Mid-Autumn Festival Wishes)
Past Events (Mid-Autumn Contest)

Past Events (Winners for RIUH bersama Indocafe)
RIUH Bersama Indocafe T&C